Missing Controller

Error: ChínhSáchBảoMậtThôngTin-tt707.htmlController could not be found.

Error: Create the class ChínhSáchBảoMậtThôngTin-tt707.htmlController below in file: run/controllers/chính_sách_bảo_mật_thông_tin-tt707.html_controller.php

<?php
class ChínhSáchBảoMậtThôngTin-tt707.htmlController extends AppController {

	var $name = 'ChínhSáchBảoMậtThôngTin-tt707.html';
}
?>

Notice: If you want to customize this error message, create run/views/errors/missing_controller.ctp